Algemene Voorwaarden

Mijn Algemene Voorwaarden

 1. Begrippen
  1.1 Algemene Voorwaarden: deze door YourAssist gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van YourAssist. 
  1.2 YourAssist is gevestigd te Duivendrecht in de Papiermolen 7 en is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 75824744. Btw ID NL001525609B39. 1.3 Opdrachtgever: de organisatie of de persoon waarmee YourAssist een contract heeft afgesloten waarin de dienstverlening en de afspraken over betaling beschreven zijn. 1.4 Deelnemer: degene die aan een door YourAssist georganiseerd online traject of andere activiteit deelneemt op de door YourAssist aangegeven locatie. 1.5. Diensten: alle coaching trajecten en andere activiteiten van YourAssist.
 • Toepasselijkheid
  2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen YourAssist en de opdrachtgever/ deelnemer aan diensten van YourAssist.
  2.2 Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen bindend indien die schriftelijk zijn vastgelegd.
  2.3 YourAssist kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website van YourAssist
 • Deelname en Betaling
  3.1 Een Opdrachtgever heeft recht op uitvoering van de afgesproken activiteiten nadat het volledige bedrag voor deelname zoals afgesproken in de overeenkomst ontvangen is door YourAssist.
  3.2 Een online traject of losse sessie moet voorafgaand aan het traject betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving. 
  3.4 De geldende prijzen voor de diensten van YourAssist staan altijd op de website. YourAssist behoudt het recht de prijzen van haar diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden tijdig en voorafgaand aan de activiteit aangekondigd door vermelding op de web- site, per e-mail, en in de communicatie via Social Media.
 • Annulering activiteiten door opdrachtgever of deelnemer
  4.1  het annuleren van deelname aan diensten van YourAssist of het beëindigen van de opdracht of het verplaatsen van het startmoment hiervan is mogelijk in overleg met YourAssist en door YourAssist hiervan tijdig en schriftelijk of per e- mail op de hoogte te stellen.
  4.2 In geval van een 7 daagse online training kan annulering tot 1 maand voorafgaand aan de startdatum plaatsvinden, de deelnamekosten worden dan terugbetaald, verminderd met €20,- administratiekosten. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor de startdatum van de meer- daagse activiteit is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 50% van het voorafgaand vastgestelde tarief te voldoen. Bij annulering korter dan 2 weken voor de startdatum van de activiteit is de opdrachtgever/ deelnemer verplicht 100% van de deelnamekosten te vergoeden.
  4.3  Als de opdrachtgever/ deelnemer het online coachingstraject van YourAssist tussentijds beëindigd heeft deze geen recht op teruggave van de deelnamekosten.
  4.4 Restituties aan de opdrachtgever / deelnemer vinden plaats binnen vier weken na annulering.
  4.5 De opdrachtgever/ deelnemer kan in overleg met YourAssist een ander aan de afgesproken dienst laten deelnemen voordat het traject daadwerkelijk is gestart.
 • Annulering of verplaatsing andere activiteiten
  5.YourAssist heeft het recht om tot 1 week voor aanvang de training te annuleren vanwege ziekte van de coach. Eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde deelnamekosten worden binnen een termijn van vier weken na annulering volledig gerestitueerd.
 • Persoonsgegevens
  6.1 YourAssist verzamelt namen, e- mailadres en woonadres van de deelnemers aan haar activiteiten voor het bijhouden van haar administratie. YourAssist gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om. 
 • 6.2 YourAssist maakt alleen voor de duur van het traject trainingen aantekeningen aan de hand van een aantal gestelde vragen. De mailwisseling is niet rechtstreeks naar een persoon te herleiden.
 • 6.3 YourAssist gebruikt de in artikel 6.1 genoemde persoonsgegevens ook om deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van YourAssist. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van YourAssist, kan dat per e- mail worden medegedeeld aan: info@yourassist.nl
 • 6.4 YourAssist geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden, tenzij deze benodigd zijn voor wettelijke doeleinden en administratieve afhandeling.
 • Afspraken geldend voor alle activiteiten
  7.1 Onderstaande afspraken zijn voor alle deelnemers leidend.
  – we dragen zorg voor elkaars privacy
  – we dragen zorg voor een respectvolle omgang en veiligheid.
  7.2 Intimiderend, gewelddadig, seksueel, seksueel getint gedrag, kwaadspreken of roddelen over deelnemers of anderen wordt niet geaccepteerd en kan tot uitsluiting van deelname leiden. 7.3 het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.
 • Aansprakelijkheid
  8.1 YourAssist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van diensten of activiteiten verzorgd door YourAssist.
  9.3 YourAssist staat borg voor hoge kwaliteit van diensten en uitvoering van diensten. Toch bestaat de kans op, verergering van psychische klachten tijdens of na een activiteit. Door deelname aan de activiteit verzorgd door YourAssist aanvaardt de opdrachtgever/ deelnemer dit risico. YourAssist adviseert het volgende om het risico op een blessure, verergering van klachten of letsel te verminderen:
  • Consulteer een arts voordat je met activiteiten begint als je er niet zeker van bent dat je psychisch stabiel genoeg bent.
  • Als je bekend bent met psychische kwetsbaarheden meld dit bij aanmelding of voorafgaand aan het traject. Mochten klachten verergeren neem contact op met je arts.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Toepasselijk recht en geschillen beslechting
  9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een betaling of het afnemen van producten of diensten van YourAssist zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Amsterdam. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Terug naar Beleid